Faisnéis

Tá téacs Laidine Eipistilí Naomh Pól sa lámhscríbhinn, Codex Paulinus Wirziburgensis. Scríobhadh gluaiseanna imill agus idirlínteacha sa choidéacs i scríbhneoireacht triúir chun an téacs seo a mhíniú. Gluaiseanna atá iontu ón t-ochtú haois agus, mar sin, tá an díolaim seo ar cheann de na díolamaí móra is sine i nGaeilge.

Rinneadh an suíomh seo chun na gluaiseanna Gaeilge Würzburg a chur ar fáil i bhformáid atá inléite ag meaisín. Tá an téacs digiteach bunaithe ar eagrán na ngluaiseanna atá ar fáil sa leabhar Thesaurus Palaeohibernicus, Vol. 1 (Stokes agus Strachan, 1901). Chuir na heagarthóirí 3,501 gluais le Gaeilge i láthair sa leabhar sin. Cailleadh gluaiseanna eile, áfach, de bharr aois na lámhscríbhinne agus oibriú a ceangail, dar leo.

Cóipcheart © 2019 Ollscoil na hÉireann, Gaillimh

Tá sé ceadaithe athúsáid a bhaint as ábhair an bhunachair sonraí seo de réir: CC BY 4.0

Úsáidtear na hacmhainní seo a leanas i dtráchtaireacht a dhéantar ar na gluaiseanna:

  • Bergin, Osborn. (1928). Notes on the Würzburg glosses. Zeitschrift für Celtische Philologie, 17, 223–224.
  • Bisagni, Jacopo. (2013). Prolegomena to the Study of Code-Switching in the Old Irish Glosses. Peritia, 24-25, 1–58
  • Breen, Aidan. (1996). The Biblical Text and Sources of the Würzburg Pauline Glosses (Romans 1–6). In Próinséas Ní Chatháin, and Michael Richter (Eds.), Irland und Europa im früheren Mittelalter: Bildung und Literatur / Ireland and Europe in the Early Middle Ages: Learning and Literature (pp. 9–16). Klett-Cotta, Stuttgart.
  • de Paor, John Liam. (Ed.). (2016). The Earliest Irish Glosses on the Pauline Epistles. Herder, Freiburg.
  • Kavanagh, Séamus, and Dagmar S. Wodtko. (Eds.). (2001). A Lexicon of the Old Irish Glosses in the Würzburg Manuscript of the Epistles of St. Paul. Mitteilungen der Prähistorischen Kommission 45, Vienna: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften.
  • Ó Néill, Pádraig P. (2002). The Old-Irish Glosses of the Prima Manus in Würzburg, m.p.th.f.12: Text and Context Reconsidered. In Michael Richter and Jean-Michel Picard (Eds.), Ogma: Essays in Celtic Studies in Honour of Próinséas Ní Chatháin (pp. 230–242). Four Courts Press, Dublin.
  • Stokes, Whitley, and John Strachan. (Eds.). (1901). Thesaurus Palaeohibernicus (Vol. 1). The Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin.
  • Stokes, Whitley, and John Strachan. (Eds.). (1903). Thesaurus Palaeohibernicus (Vol. 2). The Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin.
  • A Supplement to Thesaurus Palaeohibernicus. (1975). In Whitley Stokes, and John Strachan (Eds.), Thesaurus Palaeohibernicus (Vol. 2, 1975 reprint) (pp. 423-506). The Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin.
  • Thurneysen, Rudolf. (1946) A Grammar of Old Irish (D. A. Binchy and Osborn Bergin, Trans.; 2nd ed.). The Dublin Institute for Advanced Studies, Dublin.
  • TITUS: Thesaurus Indogermanischer Text- und Sprachmaterialien, Online: Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main. Link Here.
  • Zimmer, Heinrich. (1881). Glossae Hibernicae e Codicibus Wirziburgensi, Carolisruhensibus, Aliis. Weidmann, Berlin.


Úsáidtear na téarmaí "the manuscript" agus "the facsimile" sa mhír site notes faoi ghluaiseanna chun tagairt a dhéanamh do na íomhánna digiteacha atá ar fáil ar an suíomh TITUS. Chomh maith leis sin, úsáidtear "TPH Supplement" sa mhír site notes chun tagairt a dhéanamh do A Supplement to Thesaurus Palaeohibernicus ó athchló Thesaurus Palaeohibernicus Vol. 2, a foilsíodh i 1975. Nuair a luaitear "the Cambridge Pauline glosses", baineann é seo le hábhar na lámhscríbhinne B.10.5 i Cambridge, atá ar fáil ag The James Catalogue of Western Manuscripts.

Úsáidtear na noda seo a leanas chomh maith:

  • GOI - A Grammar of Old Irish.
  • TPH - Thesaurus Palaeohibernicus.
  • ZCP - Zeitschrift für Celtische Philologie.


Mar a bhfuil eolas ranna cainte ar fáil i gcomhair gluaise úsáidtear na ranna cainte seo a leanas atá comhghuaillíochta le Universal Dependencies:

  • ADJ: aidiacht
  • ADP: do-fhocal (réamhfhocail agus forainmneacha réamhfhoclacha)
  • ADV: dobhriathar
  • AUX: briathar cúnta (an chopail)
  • CCONJ: cónasc comhordaithe
  • DET: cinntitheach (an t-alt, aidiachtaí forainmneacha, ⁊rl.)
  • INTJ: intriacht
  • NOUN: ainmfhocal
  • NUM: uimhir
  • PART: mír (mír choibhneasta, mír thaispeántach, réamh-bhriathra, ⁊rl.)
  • PRON: forainm (neamhspleách pearsanta, iontáite, sealbhach, iarthagrach, éiginnte, aisfhillteach, ⁊rl.)
  • PROPN: ainmfhocal dílis
  • PUNCT: poncaíocht
  • SCONJ: cónasc fo-ordaithe
  • SYM: siombail
  • VERB: briathar
  • X: eile